สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ

การเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม

  Our Activities

ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียน

โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนทุกคนโดยท่านผู้อำนวยการสถิตย์ สวนพรหม เป็นประธาน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนใหม่ทุกคน 12-13-20 พ.ค. 55

ศึกษาดูงานชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าวคุ้งกระเบน)

ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรี 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2555

จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 2555

โรงเรียนได้จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง)ปี 2555 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ ห้องประชุมร้านข้าวสวย นำโดยคุณครูสุวิทย์ พันธุ์หินลาด หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และขอขอบคุณท่าน ผอ.สถิตย์ สวนพรหม ที่ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งถือเป็นขั้นต้นของการพัฒนาหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2555 3 เม.ย. 55

สมาชิก

Username : Password :